Tài Khoản Agribank

Tên tài khoản: Công ty TNHH Công Nghệ An Châu
Số tài khoản: 
1300201233413
Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thăng Long.
Tên tài khoản: Phạm Viết Du
Số tài khoản: 1462.205.106.387
Tại: Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Đô 
- Hà Nội